19 Nisan 2016 Salı

Dünyada Çoğunlukla Bulunan Dinlerin Kısaca Özetleri

**Dünyada Çoğunlukla Bulunan Dinlerin Kısaca Özetleri

   HIRİSTİYANLIK: İbrahimi bir dindir.Kitabı incildir.Temelinde isa yatar.Yaygın olduğu alanlar;Avrupa,Kuzey Amerika,Güney Amerika,Okyanusya,Güney Afrika'dır.İbadet yerleri kiliselerdir.

    HİNDUİZM: Hindistanda yaygındır.Bu dinde olan kişiyi iç varlığındaki Gerçeği kişisel olarak tecrübe etmeye, sonunda insan ile Tanrı'nın bir olduğu şuurun zirvesine ulaşmaya teşvik eder. Hinduizm, dünyanın en eski dinidir.Mezhepleri;Şavizim,Şaktizm,Vişnaizm,Smartizm'dir.Tanrı ve cehennem kavramları vardır.Lanetlenme kavramlarıda bulunmaktadır.Öldükten sonra günahkarların cehennemde kalacağına inanılır.Hinduizm, yaklaşık dünya nüfusunun %12'sini oluşturur. Hinduizmin tespit edilebilmiş belli bir kurucusu bilinmediği gibi kendine özgü bir inanç sistemi ve kitabı da yoktur.Hinduizmin temelinde  Mutlak Varlık inancı yatmaktadır. Bu husustaki geniş bilgiyi Hinduizmin Kutsal Metinleri olan Veda'larla Brahmana'larda bulmak mümkündür.

   ATEİZM:Ateizm veya tanrıtanımazlık, tanrı varolmadığını kabul eden ve dinsel öğretiyi kabul etmeyen felsefi görüş. Bu fikri savunanlara ateist veya tanrıtanımaz denir.Ateizm, evrenin nasıl oluştuğunu veya işlediğini açıklayan görüş değil, tanrı inancını reddeden görüştür.Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet'in en önemli ortak noktası ve en temel özelliği mutlak bir tanrıya olan inançtır. Her üç dinde de tanrının evreni yoktan var ettiği ve tüm yaratıklarının üzerinde mutlak hakimiyeti olduğu inancı vardır. Tanrının yaratıklarından olan insan ise yaratıcısına mutlak bağımlıdır, günahkardır ve hayatı, ancak tanrısının buyruklarını sorgusuz yerine getirdiği sürece bir anlam kazanabilir. Ateizmin çok çeşidi olmakla birlikte tüm kolları böylesi bir inanışı reddeder.

   SATANİZM:Üç çeşittir,Ruhsal Satanizm,Laveyan Satanizm ve Teistik Satanizm'dir.Modern Satanizm, Şeytan'ı kutsal bir varlık olarak yücelten ve bazı mezheplerinde ona tapmayı emreden öğreti. Bazı mezheplerinde ise Tanrı'nın ya da Şeytan'ın varlığına inanılmaz ancak Şeytani değerler yüceltilir.İncilden bölümlerde kullanılmaktadır.

   ŞAMANİZM:Şamanizm ya da Kamcılık (şamanlar tarafından "deneyim" olarak ifade edilir), varlığı tüm insanların tarihinde erken taş devrine ve daha da geriye kadar kanıtlanabilen, inisiyasyon içeren bir vecd ve trans tekniği.Şamanizmi en uzun süre ayakta tutmuş olan toplulukların arasında hiç şüphesiz Türkler de vardır. Eski Türk inancı Tengricilik'te de hep varolmuş olan şamanizm geleneği, Kuzey ve Orta Asya'nın bazı Türk topluluklarında günümüze kadar hâlâ sürdürülmektedir.Günümüzde bazı batılıların ilgi duyup tekrar uygulamaya başladıkları şekline ise Neo-Şamanizm denir.Yaşayış biçimlerine göre hep bölgesel farklılıklar göstermiştir.Yer,yeraltı ve gök kavramları vardır.fakat tanrı inancı yoktur.İnanlarına kam denir.

   ALEVİLİK:Aleviligi siilikle bir tutmak, siiligin bir baska anlayisi olarak yansitmak yada aleviligi islamla birlikte düsünmek tamamiyle aleviligin özüne aykiri bir yaklasimdir. Alevilik islamin herhangi bir yorumu olmayip, özünü eski pagan anlayisindan, dogal dinlerden vede özellikle Zerdüstlükten alir. Dogan Avciogluysa Türklerin Tarihi kitabinda, Aleviligi türklerin eski dogal dini Samanizmi yasatan türkiyeliler olarak görür. Ateş kutsaldır.Tanrının yer yüzünde olduğuna inanıldığından isa'yı tanrı olarak benimsemişlerdir.Alevilik te dem olayi vardir, ibadet esnasinda baglama esliginde semah dönülür, siilikte alkol almak haram olup, namaz esnasinda(ezan okunurken bile) müzik dinlenilmesi kesinlikle düsünülemez.Alevi ceminde kadin erkek ayri yerlerde ibadet etmez,ayni mekani kullanir, siilikte kadinin sacinin telini dahi baska erkege göstermesi haram olarak görülür.Kitapları,şeriat,tarikat,marifet ve hakikat'tir.

   YEHOVA ŞAHİTLERİ:Dünya çapındaki bir dinsel topluluğun adıdır. Yehova ismi Yehova'nın Şahitleri'nin kutsal kitap olarak kabul ettikleri Kitabı Mukaddes'de şu şekilde geçer: Yeşaya 43,10.
·     "Tanıklarım (Şahitlerim) sizlersiniz" diyor RAB (Yehova), "Seçtiğim kullar sizsiniz."
Yehova'nın Şahitleri kendilerini bu sözlere göre adlandırırlar.İncil kitaplarıdır fakat hıristiyanları kabul etmezler.Diğer Hıristiyan mezhepleri de Yehova'nın Şahitleri'ni sapkın bir topluluk olarak nitelerler.İsa'yı Tanrı'nın oğlu olarak ve Tanrı'dan aşağı bir konumda kabul ederler.Yehova'nın Şahitleri'nin önemli bazı inançları şunlardır:
·     İnsan öldüğünde tamamen toprak olur ve ruh diye adlandırılan bir kısmı yaşamaya devam etmez. Ruhun ölmezliği inancı Yaratılış 3,4'teki "Kesinlikle ölmezsiniz" diye Havva'ya söylenen yalanın devamı olarak, Şeytan ve cinlerin insanları aldatmalarına dayanır. Onlar bunu ölüleri taklit ederek onların yaşadığı izlenimini uyandırarak yaparlar.
·     Ölüler tamamen bilinçsizdirler ve Dünya'ya gelmeden önceki var olmama durumuna dönerler. Ölüler için tek ümit Tanrı'nın onları yeniden diriltmesidir. Bu nedenle ölüm yeniden diriltilecek kişiler için bir uykuya benzetilir, çünkü onlar yeniden uyandırılacaklardır.
·     "Birinci dirilme" olarak geçen sözler Tanrı'nın Gökteki Krallığı'nda yer alacak olan 144.000 kişiyi kapsar. Bunlar gökte yaşamak üzere ruh bedenlerle, ruh varlıklar olarak diriltileceklerdir. Bu durum, insanın öldükten sonra ruhunun göğe gittiği inancından farklıdır. Onlar bu duruma zamanı gelince diriltilme yoluyla erişirler. İnsanlığın geri kalanı için dirilme gökte değil yeryüzünde olacaktır.
·     Tanrı'nın gözünde yaşamaya değer görülen ölmüş kişiler yeryüzünde yeniden diriltileceklerdir.
·     Tanrı'nın gözünde yaşamaya değer görülmeyen ölmüş kişiler hiçbir şekilde diriltilmeyeceklerdir. Bu durum cehennemde yok edilme olarak adlandırılır.
·      Bütün dünyayı Adem ve Havva'nın günlerinden beri perde arkasından isyan etmiş melekler olan Şeytan ve cinlerinin yönettiklerine inanırlar. Bunların, insanların çeşitli şekillerde yozlaşmalarını sağlayarak dünyadaki kötülüklerin artışına yol açtıklarına inanırlar.
   MUSEVİLİK:Musevilik veya Yahudilik  Musevilerin dinidir.İsrailde yaşanmaktadır.Tevrat'a dayanarak kendilerini dünya milletleri arasından seçilmiş halk olarak gören Yahudiler, Yehova'nın (Musevilikte Tanrı) Sina'da bu kavmi kendine seçtiğini, Tevrat'ı Musa'nın şahsında onlara gönderdiğine inanırlar. Hristiyanlık'taki Musa bahsi Yahudilikteki ile aynı, İslamiyet'teki Musa bahsi de Yahudilik ile oldukça paraleldir.Tanrı'nın İsrâiloğulları ile Moşe Rabenu'nun (Musa) şahsında Sina'daki antlaşmasıdır. Yahudi inancına göre Tanrı, insanlığı aydınlatmak ve mutlu kılmak için İsrailoğulları'nı seçmiş, peygamberlerini görevlendirmiştir. Bu konuda Musa'nın önemli bir yeri vardır. Çünkü Tevrat O'na verilmiştir. Tanrı, evreni devamlı olarak idare etmektedir. O'nun gücünün yetmeyeceği hiçbir iş yoktur.

   BUDİZM:Budizm, hayattaki acı, ızdırap ve tatminsizliğin kaynaklarını açıklayan ve bunların giderilmesinin yollarını gösteren bir öğretiler topluluğudur. Farklı bakış açılarına göre din veya felsefe olduğu kabul edilir. Budizm'de öğretilerin ana çatısını, meditasyon gibi içe bakış yöntemleri, reenkarnasyon denilen doğum ölüm döngüsünün tekrarı ve karma denilen neden-sonuç zinciri gibi kavramlar oluşturmaktadır.Mezhepleri; Hinayana, Theravada,Mahayana,Vajrayana 'dır.

   ŞİNTOİZM:Şintoizm Japonya'nın yerli dini. Eskiden Japonya'nın resmi diniydi. Bugün yaklaşık 4 milyon civarında inananı vardır. Dünyanın en eski dinlerinden olan Şinto bir tür animizmdir. Kamitapını içerir; kami "hayat için önemli olan, rüzgar, yağmur, ağaç, dağ, ırmak ve bereket gibi konsept ve şeylerin şeklini alan kutsal ruhlar" olarak tercüme edilebilir. Bazı kami yerel (lokal) olup, sadece belirli bir yerin ruhu veya koruyucusuyken, diğerleri büyük doğal oluşumlarınları, nesneleri ve işlemleri temsil ederler, Güneş tanrıçası Amaterasu gibi.Şu anda ise Japonya'da daha çok barışçı bir din olan budizm hakim.

   BAHAİLİK:Bahai Dini: 1800'lerde İran'da Mehdi inancının uzantısı olarak doğan bir dindir. Bahai Tarihi, 1844'te Bab'ın (Seyyid Ali Muhammed) yeni bir çağın gelmekte olduğunu ve yeni bir Peygamber'in geleceğini ilan etmesiyle başlar. Bahailiğin kurucusu, lakabı Bahaullah olan Mirza Hüseyin Ali'dir. 21 Nisan 1863'te Bağdat'ta sürgünde iken peygamberliğini ilan etmiştirBirçok kaynağa göre Bahai Dini, yeni dini akımlar arasında sayılmaktadır. Bazı görüşlere göre, 19. yüzyılda doğmuş, başlıca büyük dinler ve diğer inançları sentezlemeye çalışan hümanist ve barışçıl bir dinsel harekettir; bazılarına göre bir din sayılmamaktadır. Bahailiği bir din olarak kabul edenler arasında, tarihsel kökeni nedeniyle onu İbrahimî Dinler arasında sayanlar da vardır.Başta 3 büyük din, yani İslam, Hıristiyanlık ve Yahudilik inananlarının Bahailik ile çatıştığı ve karşı olarak öne sürdüğü noktaların başında "son din, son peygamber inanışı" sayılabilir. Çünkü bu üç dinin mensuplarında da, doğru yolda olma, bir daha başka peygamber gelmeyeceği inancı görülebilir.
    SHİZM: Kuzey Hindistan'da yaşamış olan on gurunun öğretilerini temel alan monoteistik bir dindir. 1500'lü yıllar civarında ortaya çıkmıştır. Dünya'daki büyük dinlerden sayılan Sihizm'in 23 milyondan fazla inananı vardır.5 kötülük ve 5 erdemleri vardır.Kötülükler;ego,öfke,hırs,maddi bağımlılık,şehvet.Beş erdemleri;memnuniyet,hayırseverlik,şefkat,olumlu tutum ve tevazu’dur.
   YEZİDİLİK: Yezidilik'n önceki ilahi dinlerde anlatılan, düşmüş meleğin, yaratıcının buyruğuna rağmen insan karşısında eğilmeyip saygı göstermemesi, onun aslında ne kadar asil olduğunun tüm evrene ispatıdır ve yaratıcı tarafından sınanmıştır. İşte bu sınavı başarı ile verip tüm insanlığın ve dünya işlerinin başına geçme hakkını kazanmıştır diye düşünülür.Tanrı sadece yaratmış ama gözetmemektedir.Yani diğer dinlerden farklıdır.Kürtlerin inandığı dindir. Şeytanı anmak günahtır.
   AZTEK DİNİ:Azteklerin inandığı çok tanrılı dindir.Meksika taraflarında inanılır. Seremoniler ve ritüeller büyük bir titizlikle, belirli takvimleri çok sıkı bir şekilde takip ederek gerçekleştirilir ve dinî olduğu kadar siyasî ve toplumsal açıdan da önem arz ederdi. Ayrıca uzun yıllar boyunca kurgu eserlerinde yer almış antik ritüellerde insan kurban edilmesi anlayışı da Aztek inancında yer etmiş, ritüellerde gerçekten insan kurban edilmiştir.

   MASONLUK:Kardeşik organizasyonudur. Geleneksel dünya düzenli Masonluğu Büyük Locaları, Çırak, Kalfa ve Üstat olmak üzere Masonluğun üç remzi derecesinde çalışırlar. Üstat derecesi, Masonluğun en üst derecesi olarak kabul görür ve Localar da Üstat derecesinin üzerinde herhangi bir derece ne konuşulur ne de bulunur. Türkiye'deki Mason Localarının da kabul ettiği İskoç Ritüeline göre masonluk 33 derece üzerine düzenlenmiş bulunmaktadır. Her derece belirli bir öğretinin temelini oluşturmaktadır ve kendine özgü sembolleri, kutsal kelimeleri, ritüeli ve ikaf töreni vardır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme